Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Bake It, dostępny pod adresem internetowym

www.bakeit.pl prowadzony jest przez KJ Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Ursynów Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000432269 o kapitale zakładowym 50000 złotych NIP 7010353608

REGON 146284659

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i

tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
§2
Definicje
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w
ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - KJ Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/
dla Warszawy Ursynów Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000432269 o kapitale zakładowym 50000 złotych NIP 7010353608
REGON 146284659
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną, wykonująca we
własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym www.bakeit.pl
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach
Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania
się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą
Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane
przez Klienta
oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający
utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym
sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są
wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość
ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
14.Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta
między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu -
umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3
Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: ul. Dereniowa 2/7 02-779 Warszawa
2. Adres e-mail Sprzedawcy: bakeitsklep@gmail.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 602129001
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 55 1870 1045 2083 1067 1364 0001
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i
numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach
9-17
§4
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz
składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką
internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.
§5
Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie
ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w
funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego
z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w
asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z
postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych
danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami
brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się
cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na
stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług
na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena
obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na
wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny,
informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach
za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach,
będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
§6
Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
Niezbędne jest podanie następujących danych Imię, Nazwisko, Adres
e-mail
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła
ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez
ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez
wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w
§ 3.
§7
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć
przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez
rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji -
wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz
adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj
przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli
są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od
sposobu płatności,
opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
§8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru
zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność za pobraniem
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatności elektroniczne
e. Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”
3.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
4.Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych
metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
§9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje
po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą
Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7
Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co
najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego
przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z
chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje
zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą
płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie ....
dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest
do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany
jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie .... dni od dnia
otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt
zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego
opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób
wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy,
terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy,
Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też
dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego
zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w
następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku
bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem –
od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży,
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt
będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie
Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo
poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości
e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej
Klienta.
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do
odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy
się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku
bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze
osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy
10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży
stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu
internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się
Umową Sprzedaży.
11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez
podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia
Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż
przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust.
1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu
Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w
ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu
odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta
oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem
bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres email
Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie
internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały
określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz
załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
jednak nie jest to obowiązkowe.
7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą
elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na
podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę
uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca
Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy,
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod
płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które
nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w
niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w
którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin
zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem
terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty
zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie
mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu
wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać
odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach
zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które
mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których
dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość
zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne
albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
umowy o prenumeratę,
j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i
po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia
od Umowy,
§ 11
Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru
Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi
w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony
wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane
w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady,
okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego
reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie,
uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na
adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja
o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne
są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych
(miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do
których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/ spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego
polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z
2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem
a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie
rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także
z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§ 13
ZWROTY
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
§ 14
Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za
pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za
pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji
Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu
marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą
być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze
sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
przesyłki
na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze
sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do
zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże
umowy.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku
polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa,
zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może
złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl